ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ქუქი-ფაილების გამოყენებას, რაც დაგვეხმარება თქვენს უკეთესობისკენ.

Უფრო ვრცლად...
Close
LTD STRONG DEVELOPMENT
LTD ,,STRONG DEVELOPMENT”
ID 445 527 136
ADDRESS: Zh. Shartava st. 30, Batumi, GEORGIA.
CADASTRAL CODE: 05,26,02,116
BANK: BANK OF GEORGIA
(SWIFT) BAGAGE 22
GE51BG0000000103188783 USD/GEL

Or

JSC TBC Bank,
(SWIFT) Code : TBCBGE22
Account number USD : GE38TB7790436150100001
Account number GEL : GE37TB7790436050100003
გინდათ გახდეთ ჩვენი პარტნიორი?
დიახ, ჩვენ ღია ვართ თანამშრომლობისთვის და მივესალმებით ახალი პარტნიორების შეძენას. შეთავაზებებისთვის დაგვიკავშირდით აქ pr@accenthome.ge ან შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა:
საინტერესოა? აირჩიე კავშირისთვის სასურველი  პლათფორმა
მოგვწერეთ და ჩვენ უფრო დაწვრილებით მოგიყვებით პროექტზე და ვუპასუხებთ თქვენ შეკითხვებს.
სასურველი პლატფორმა
საცხოვრებელი კომპლექსის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკა

LTD STRONG DEVELOPMENT
საცხოვრებელი კომპლექსის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკა

LTD STRONG DEVELOPMENT
1. საერთო დებულებები
1. საერთო დებულებები
მოქმედი პერსონალური მონაცემთა დამუშავების პოლიტიკა შედგენილია საქართველოს კანონის თანახმად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ; დოკუმენტის ნომერი 5669, მიღების თარიღი 28/12/2011. ამ კანონის მიზანია, პერსონალური მონაცემის დამუშავებისას უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა.

ეს პოლიტიკა გამოიყენება ყველანაირი პირადი ინფორმაციის მიმართ, რომლის მიღება მოხდება ვებ-გვერდზე: accenthome.ge.
2. ზოგადი ტერმინები
2. ზოგადი ტერმინები
მონაცემთა ავტომატური დამუშავება — მონაცემთა ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით დამუშავება;

მონაცემთა დაბლოკვა — მონაცემთა დამუშავების დროებით შეჩერება;

ვებ-გვერდი — ინფორმაციისა და ვიზუალური მასალის ნაკრები, რომელიც შეიცავს მონაცემთა ბაზას და არის ხელმისწავდომი შემდეგ მისამართზე: accenthome.ge;

ინფორმაციული სისტემა — საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით განხორციელებული ქმედებების ნებისმიერი კომბინაცია, რომელიც ხელს უწყობს მართვას ან/და გადაწყვეტილების მიღებას;

მონაცემთა დეპერსონალიზაცია — მონაცემთა იმგვარი მოდიფიკაცია , რომ შეუძლებელი იყოს მათი დაკავშირება მონაცემთა სუბიექტთან ან ასეთი კავშირის დადგენა არაპროპორციულად დიდ ძალისხმევას , ხარჯებსა და დროს საჭიროებდეს;

მონაცემთა დამუშავება — ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიოჩაწერა, ვიდეოჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება;

ოპერატორი — მონაცემთა მიმღები, კერძო ან საჯარო დაწესებულება, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, კერძო ან საჯარო სექტორის თანამშრომელი, რომელსაც გადაეცა მონაცემები, გარდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისა;

პერსონალური მონაცემი (შემდგომ − მონაცემი) − ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ვებ-გვერდის accenthome.ge მომხმარებელს;

მომხმარებელი — საიტის accenthome.ge ნებისმიერი ვიზიტორი;

პერსონალური მონაცემების წარდგენა — ქმედება, რომლის მიზანია საკუთარი პერსონალური ინფორმაციის გაზიარება გარკვეული პირისთვის თუ კომპანიისთვის;

თანხმობა — მონაცემთა სუბიექტის მიერ შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემდეგ მის შესახებ მონაცემთა განსაზღვრული მიზნით დამუშავებაზე ზეპირად, სატელეკომუნიკაციო ან სხვა შესაბამისი საშუალებით გამოხატული ნებაყოფლობითი თანხმობა, რომლითაც შესაძლებელია ნათლად დადგინდეს მონაცემთა სუბიექტის ნება;

პერსონალური მონაცემთა გაზიარება — ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიმართულია პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროებაზე სხვა პირთათვის თუ საჯარო ინფორმაციის წყაროებისათვის;

ტრანს-სასაზღვრო მონაცემთა გადაცემა — პერსონალური მონაცემთა გადაცემა უცხო ქვეყნების ძალაუფლების ორგანოებისათვის, ასევე უცხოური ფიზიკური ან იურიდიული პირთათვის;

პერსონალური მონაცემთა განადგურება — ნებისმიერი ქმედება, რომლის შედეგად ხდება არსებული მონაცემთა საბოლოო წაშლა საინფორმაციო სისტემიდან, აღდგენის საშუალების გარეშე.
3. ოპერატორს შეუძლია დაამუშაოს მომხმარებლის შემდეგი მონაცემები:
3. ოპერატორს შეუძლია დაამუშაოს მომხმარებლის შემდეგი მონაცემები:
გვარი, სახელი, მამის სახელი;
ტელეფონის ნომერი;
ელ. ფოსტის მისამართი;

ასევე საიტზე მიმდინარეობს არაპერსონალიზებული მონაცემთა შეგროვებაც (ე.წ. „cookie“ ფაილები), ინტერნეტ სტატისტიკისა და ანალიტიკისათვის (Yandex, Google და სხვა).

ზემოთ ჩამოთვლილი მონაცემები შემდგომ გაერთიანებულია საერთო ტერმინით - პერსონალური მონაცემები.
4. პერსონალური მონაცემთა დამუშავების მიზნები
4. პერსონალური მონაცემთა დამუშავების მიზნები
პერსონალური მონაცემთა დამუშავების მიზანია — სამოქალაქო-სამართლებრივი ხელშეკრულებების გაფორმება, აღსრულება თუ შეჩერება, ასევე საიტზე accenthome.ge არსებული მასალისა და ინფორმაციაზე წვდომის მიწოდება მომხმარებლისათვის, შეკვეთის დეტალების დაზუსტების მიზნით.

ასევე ოპერატორს აქვს უფლება გაუგზავნოს მომხმარებელს შეტყობინება ახალ პროდუქტების, სერვისების, სპეციალური შეთავაზებებისა თუ სხვა რაიმე მოვლენების შესახებ. მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია უარის თქმა ინფორმაციულ შეტყობინებებზე, ოპერატორისთვის ელექტრონული წერილის გაგაზავნის მეშვეობით hi@accenthome.ge, წერილის სათაურში უნდა ჩაწეროს „ახალ პროდუქტებისა და შემოთავაზებების შესახებ შეტყობინებების მიღებაზე უარის თქმა“.

არაპერსონალიზებული მონაცემთა შეგროვება მიმდინარეობს მომხმარებლის საიტზე ქმედებების ანალიტიკისათვის და სერვისების გაუმჯობესების მიზნით.
5. მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი
5. მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი
ოპერატორი ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ მათი მომხმარებლისმიერ ნებაყოფლობითი გადაცემის შემდეგ, საიტზე accenthome.ge. მოთავსებული სპეციალური ფორმების მეშვეობით. შესაბამისი ფორმის შევსებისას და გაგზავნისას ოპერატორისათვის, მომხმარებელი გამოხატავს თანხმობას წარმოდგენილ პოლიტიკასთან.

ოპერატორი ამუშავებს არაპერსონალიზებულ მონაცემებს მომხმარებელზე იმ შემთხვევაში, თუ ეს ნებადართულია მომხმარებლის ბრაუზერში «cookie» ფაილებისა და JavaScript-ის ტექნოლოგიების გამოყენება).
6. პერსონალური მონაცემთა შეგროვების, გადაცემისა თუ სხვა სახის დამუშავების წესი
6. პერსონალური მონაცემთა შეგროვების, გადაცემისა თუ სხვა სახის დამუშავების წესი
მომხმარებლების პერსონალური მონაცემები ინახება საიტის accenthome.ge სერვერებზე. ოპერატორი, პერსონალურ მონაცემებს განიხილავს, როგორც ძვირფას აქტივს და სხვადასხვა მეთოდებით (დაშიფვრა, პაროლები, ფიზიკური უსაფრთხოება და სხვა) ინახავს მათ, მომხმარებლების პერსონალურ მონაცემებზე არასანქცირებული წვდომისა და გამჟღავნებისაგან დასაცავად.

მონაცემთა დამუშავების შემთხვევაში დაუშვებელია მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე მონაცემთა გასაჯაროება და მესამე პირისათვის გამჟღავნება, თუ საქმე არ ეხება საქართველოს კანონმდებლობაში გათვალისწინებულ სხვა საკითხებს.

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა აღმოაჩინა რაიმე შეცდომა პერსონალურ მონაცებემში, მას შეუძლია მათი განახლება დამოუკიდებლად, რისთვისაც მან უნდა გააგზავნოს წერილი ოპერატორს მისამართზე hi@accenthome.ge, სათაურით „პერსონალური მონაცემთა აქტუალიზაცია“.

პერსონალური მონაცემთა დამუშავების ვადა არაა შეზღუდული. მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს უარის თქმა თავისი მონაცემების დამუშავებაზე. ამისათვის, მან უნდა გააგზავნოს წერილი ოპერატორის მისამართზე hi@accenthome.ge, სათაურით „უარის თქმა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე“.
7. პერსონალურ მონაცემთა ტრანსსასაზღვრო გადაცემა
7. პერსონალურ მონაცემთა ტრანსსასაზღვრო გადაცემა
მონაცემთა ტრანსსასაზღვრო გადაცემის წინ ოპერატორი უნდა დარწმუნდეს იმაში, რომ უცხო ქვეყანა, რომლის ტერიტორიაზეც იგზავნება ინფორმაცია, ახორციელებს სუბიექტების პერსონალური მონაცემების სანდო დაცვას.

თუ ქვეყანაში არსებული კანონი არ აკმაყოფილებს ზემოაღნიშნულ პირობას, ამ შემთხვევაში მონაცემების გადაცემა ხდება მხოლოდ სუბიექტის წერილობითი თანხმობის შესაბამისად.
8. დასკვინითი დებულებები
8. დასკვინითი დებულებები
მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ახსნა-განმარტება ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც ეხება მის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას, ოპერატორისთვის წერილის გაგზავნის მეშვეობით, მისამართზე hi@accenthome.ge.

ამ დოკუმენტში იქნება ასახული ნიბისმიერი ცვლილება პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული. ეს პოლიტიკა მოქმედებს უვადოდ, მისი ახალი ვერსიის გამოქვეყნებამდე.

პოლიტიკის აქტუალური ვერსია გამოქვეყნებულია მისამართზე:
accenthome.ge/policy.
განვადების პირობები
ჩვენ შესაძლებლობას გაძლევთ მშენებლისგან ბანკისა და პროცენტების გარეშე შეიძინოთ უძრავი ქონება ჩვენ საცხოვრებელ კომპლექსში. შესაძლებელია შეთანხმების გაფორმება პირველადი 0% და 30% შენატანით, განვადებების გადანაწილება კი 36 და 48 თვეზე.

ვრცელი ინფორმაციის მისაღებათ მოგვწერეთ:
Made on
Tilda